2 + 1 නොමිලේ!

ඔබේ කරත්තයට වර්ණ කාච යුගල 3 ක් එකතු කර කේතය ඇතුළත් කරන්න:

ඩී

වෙළඳසැල්

අපේ පෙනුම